อ่านบัตรประชาชนด้วย nodejs

ตัวอย่างการอ่านบัตรประชาชนด้วย nodejs

สร้างโปรแกรม Desktop โดยใช้ Electron

1 อ่านเลขบัตรประชาชน
2 อ่านชื่อ นามสกุล
3 ที่อยู่
4 รูป

ตัวอย่าง code

https://github.com/24engiball/node-th-cid-reader

1 ความคิดเห็น: